03/02/2021
AXE MACHINERY JE ZAVRŠILA
INSTALACIJU LINIJE ZA SORTIRANJE
VEĆEG OTPADA

AXE Machinery je završila instalaciju kompleksa za sortiranje većeg otpada i građevinskog otpada na lokaciji klijenta. Kapacitet linije je preko 150 m³/h.

Srž linije je dvospratno vibraciono sito Spaleck, koje omogućava odvajanje tri frakcije: zemlju i pesak 0-8mm, prosejavanje 8-70mm i gruba frakcija preko 70mm, koja ide na ručno sortiranje. Sito je opremljeno dodatnim sitom od elastičnog polimernog materijala, koji efikasno odlepljuje prilepljenu zemlju.

Nakon prosejavanja, tok otpada se deli na dva dela i šalje na ručno sortiranje.
Osnovni cilj projekta nije samo smanjenje zapremine i težine otpada, već i izolovanje maksimalne moguće količine sekundarnih frakcija kao što su PET, LDPE, HDPE, crni, obojeni metali i drvo, kao i sekundarni građevinski otpadni materijali: zemlja i pesak, sekundarni lomljeni kamen, lomljena cigla i beton.